Εφαρμογή MyEdenred – Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης | MyEdenred application – Terms & Conditions of Use

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε. που εδρεύει στην οδό Γαλατσίου 33 & Μαρκορά, Αθήνα (στο εξής για συντομία η «Edenred») είναι δικαιούχος μίας εφαρμογής (στο εξής για συντομία η «Εφαρμογή») μέσω της οποίας, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το υπόλοιπο και όλες τις συναλλαγές της κάρτας σίτισης Ticket Restaurant®, της δωροκάρτας Ticket Compliments®, της κάρτας Spendeo® και της κάρτας MyBenefits®, καθώς και να αναζητήσει τις επιχειρήσεις εστίασης, τα εμπορικά καταστήματα και τα πρατήρια καυσίμων εντός της Ελληνικής επικράτειας, με τα οποία συνεργάζεται η Edenred και στα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διατακτικές και την κάρτα σίτισης Ticket Restaurant®, τις διατακτικές Ticket Compliments® και τις διατακτικές Ticket Car® (στο εξής για συντομία οι «Λύσεις»). Η χρήση της Εφαρμογής «MyEdenred» είναι δωρεάν και γίνεται από «έξυπνες» συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smart phones).

1.2. Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας που περιγράφεται κατωτέρω, δηλώνετε ότι αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Η Edenred δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους χρήσης οι οποίοι θα βρίσκονται πάντα δημοσιευμένοι, στην τρέχουσα εκδοχή τους, στην εφαρμογή «MyEdenred».

Επιπλέον, αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου της Edenred, όπως είναι αναρτημένη στο https://www.edenred.gr/el-GR/Special-Pages/Terms-of-use.

1.3. Προκειμένου να κάνετε χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Edenred δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της Εφαρμογής από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.

 

2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1. Η Εφαρμογή διατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω Αpple Store, Google Play και Huawei App Gallery, ενώ για την εγκατάσταση και χρήση της, απαιτείται μία συμβατή συσκευή, συνδεδεμένη με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Ο Χρήστης της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας, φέρει το κόστος σύνδεσης της συσκευής με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ και τη σχετική ευθύνη για την ποιότητα της σύνδεσης.

2.2. Η Edenred δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μεταβάλει  τις επιχειρήσεις που προβάλλονται μέσω της Εφαρμογής, να αφαιρεί κάποιες από αυτές ή/και να προσθέτει νέες.

 

3. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3.1. Εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού

3.1.1. Για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και τη χρήση της Υπηρεσίας ο επισκέπτης πρέπει να εγγραφεί ως μέλος με τη δημιουργία λογαριασμού (στο εξής για συντομία ο «Λογαριασμός»). Η εγγραφή γίνεται απευθείας στην Εφαρμογή. Από τη στιγμή εγγραφής στην Εφαρμογή, ο επισκέπτης θεωρείται εγγεγραμμένος χρήστης (στο εξής για συντομία ο «Χρήστης»).

3.1.2. O Χρήστης οφείλει να ορίσει ειδικό κωδικό πρόσβασης στην Εφαρμογή. Ο Χρήστης παραμένει πάντα αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση απώλειας του κωδικού. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται μέσω του Λογαριασμού του. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού από τρίτο, ο Χρήστης οφείλει να ορίσει άμεσα νέο κωδικό πρόσβασης μέσα από την Εφαρμογή MyEdenred, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία. Μέχρι τη δημιουργία του νέου κωδικού πρόσβασης η Edenred νόμιμα θεωρεί οποιαδήποτε κίνηση πραγματοποιείται από τον Λογαριασμό του Εγγεγραμμένου Χρήστη ως διενεργηθείσα από τον ίδιο και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη.

3.1.3. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να έχει περισσότερους από ένα λογαριασμούς στην Εφαρμογή. Η Edenred διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει το Λογαριασμό του Χρήστη και την πρόσβαση αυτού στην Εφαρμογή εάν δημιουργήσει περισσότερους από ένα Λογαριασμούς.

3.1.4. Με τη δημιουργία του Λογαριασμού και την εγγραφή στην Εφαρμογή ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει είναι σωστές, ακριβείς και αληθείς. Σε περίπτωση ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών από την πλευρά του Χρήστη, η Edenred δεν φέρει καμία ευθύνη. Εάν ωστόσο διαπιστώσει οποιαδήποτε ανακρίβεια κλπ, η Edenred δικαιούται να απενεργοποιήσει το συγκεκριμένο Λογαριασμό.

3.1.5. Ο Χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τοn Λογαριασμό του στην Εφαρμογή μέσω της ενότητας Περισσότερα και, συγκεκριμένα, στο Προφίλ του

3.1.6. Η Edenred δικαιούται οποτεδήποτε, εφόσον διαπιστώσει παραβίαση των παρόντων όρων από το Χρήστη, να προβεί σε διαγραφή του Λογαριασμού του.

3.1.7. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και την Υπηρεσία για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης.

 

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1. Οι ιδιοκτήτες των συνεργαζόμενων με την Edenred καταστημάτων (στο εξής για συντομία «Πάροχοι») είναι οι αποκλειστικοί και μόνοι υπεύθυνοι για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες στους Χρήστες ενώ η Edenred ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.

4.2. Η Edenred δεν κατέχει, πωλεί, μεταπωλεί, παρέχει, ενοικιάζει, υπενοικιάζει, μισθώνει, υπομισθώνει, διαχειρίζεται και/ή ελέγχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Σκοπός της Εφαρμογής είναι η διευκόλυνση επικοινωνίας παρόχων και επισκεπτών για τη χρήση των Λύσεων της Edenred σε αυτές.

4.3. Η Edenred δεν ελέγχει και δεν εγγυάται την κατάσταση, καθαριότητα και ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρονται από τους Παρόχους. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει οποιοδήποτε αξίωση από την κατάσταση και χρήση των παραπάνω πρέπει να απευθυνθεί αποκλειστικά και μόνο στον εκάστοτε Πάροχο, ενώ η Edenred δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποζημίωση του Χρήστη.

4.4. Ο Πάροχος και όχι η Edenred είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσήκουσα παροχή Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει οποιαδήποτε αξίωση από τη μη προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών αυτών οφείλει να εγείρει αυτήν έναντι του Παρόχου αποκλειστικά.

4.5. Ρητά ορίζεται ότι η Εφαρμογή και η Υπηρεσία παρέχονται από την Edenred στον Χρήστη «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» (“AS IS”). Η Edenred ουδεμία εγγύηση, έγγραφη, προφορική ή άλλη, παρέχει προς το Χρήστη ή προς οποιονδήποτε τρίτο ότι τα ως άνω θα είναι κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των σκοπών ή αναγκών τους, ούτε ότι η λειτουργία αυτών θα γίνει χωρίς προβλήματα ή διακοπές, ούτε ότι αυτά δεν θα περιέχουν σφάλματα ή άλλα προβλήματα τεχνικής φύσης.

4.6. Παρότι η Edenred θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της Εφαρμογής και της πρόσβασης του Χρήστη σε αυτήν και την Υπηρεσία, η Edenred δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης τυχόν αμέλειάς της, η Εφαρμογή τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας τεχνικών ή άλλων προβλημάτων που εκφεύγουν του ελέγχου της. Σε κάθε περίπτωση, η Edenred θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση λειτουργίας της Εφαρμογής της.

4.7. Η Edenred δικαιούται ανά διαστήματα να αναστέλλει τη λειτουργία της Εφαρμογής για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και συντήρηση αυτής.

 

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

5.1 Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων: Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 (GDPR). Η Edenred χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και ακολουθεί τους απαραίτητους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. H Edenred συλλέγει προσωπικά δεδομένα του Χρήστη τα οποία ο Χρήστης δηλώνει στην Edenred κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του μέσω της Εφαρμογής και μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας, και συγκεκριμένα τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, e-mail. Η Εdenred, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη αποκλειστικά και μόνο για τους άνω αναφερόμενους σκοπούς και διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η συμβατική σχέση. Επιπλέον, στην ενότητα ‘Το Προφίλ μου’ οι Χρήστες επιλέγουν εάν επιθυμούν να δηλώσουν τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας/ εργασίας αλλά και προτίμηση λήψης ενημερωτικών ειδοποίησεων για νέες υπηρεσίες, προϊόντα και προωθητικές ενέργειες (προσφορές, διαγωνισμούς κ.ά.) που θα διαμορφώσει η Εdenred, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Χρηστών, μέσω email, τηλεφώνου (κλήση, κείμενο), in-app επικοινωνία. Επιπροσθέτως και εφόσον έχει δοθεί προηγουμένως σχετική συγκατάθεση, στοιχεία όπως οι διευθύνσεις δύνανται να χρησιμοποιηθούν για αποστολή στοχευμένων ενημερώσεων που αφορούν προσφορές της περιοχής, για κατόχους λύσεων της Edenred. Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση και ανάλυση της αγοράς, για διεξαγωγή κληρώσεων και διαγωνισμών, για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων της Εdenred με τρίτα μέρη.

5.2 Τα Δικαιώματα του Χρήστη: Ο Χρήστης πληροφορείται ότι έχει δικαίωμα ενημέρωσης (διαφάνεια), ότι μπορεί  να αιτηθεί πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει στο Διαχειριστή Προγράμματος, (δικαίωμα πρόσβασης), να αιτηθεί τη διόρθωση ή/και διαγραφή των Προσωπικών του Δεδομένων (δικαίωμα διόρθωσης δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ενώ ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει και τη διαβίβαση των δεδομένων του από την Edenred σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (δικαίωμα στη φορητότητα), δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση, αποστέλλοντας σχετική αίτηση στην Εdenred ή στον ακόλουθο σύνδεσμο. Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων του Χρήστη, η Edenred θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντας γραπτώς τον Χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήματος, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Κάθε υποκείμενο δικαιωμάτων έχει δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

5.3 Διαβίβαση σε Τρίτους: Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη ενδέχεται να διαβιβάζονται προς επεξεργασία σε τρίτα μέρη, με σκοπό την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας που περιγράφεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, διαβιβάζονται στην Edenred SA, που εδρεύει στην Γαλλία, (166-180 BOULEVARD GABRIEL PERI MALAKOFF CEDEX), με σκοπό την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.  Τα μέρη αυτά, λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη με την Edenred, επεξεργάζονται τα δεδομένα του Χρήστη μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής της Edenred και ενεργούν για λογαριασμό του τελευταίου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σε τρίτα μέρη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό επεξεργασίας, ο Χρήστης θα ενημερωθεί πριν από τη σχετική διαβίβαση. H Edenred μεριμνά και ελέγχει τους συνεργάτες της ώστε να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών με αυτά που λαμβάνει η Edenred, κατά τη σχετική επεξεργασία η οποία δύναται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής της Edenred.

5.4 Τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που περιγράφονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, δεν απευθύνονται σε ανηλίκους. Ο Χρήστης πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες, συγκατατίθεται ρητά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, από την Edenred.

5.5 H Edenred καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες καθώς και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ορθά και επαρκή, ωστόσο δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Συνεπώς, η Διαχειρίστρια του Προγράμματος ουδεμία αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά υποστεί ο Χρήστης, με αφορμή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6.1. Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί της Εφαρμογής και του περιεχομένου αυτής, του λογισμικού, της Υπηρεσίας και των σημάτων της Edenred ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην τελευταία. Καμία μεταβίβαση των παραπάνω δικαιωμάτων από την Edenred στο Χρήστη δεν συντελείται με τους παρόντες όρους. Η Edenred παρέχει στο Χρήστη μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένης διάρκειας άδεια χρήσης του λογισμικού της για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και τη χρήση της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης απαγορεύεται ρητά να πωλήσει, μεταβιβάσει, αντιγράψει, παραχωρήσει περαιτέρω τη χρήση, πραγματοποιήσει αποσυμπίλιση του λογισμικού και του πηγαίου κώδικα ή να εκμεταλλευτεί το λογισμικό, την Εφαρμογή και ην Υπηρεσία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέρα από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση.

6.2. Η πρόσβαση στην Εφαρμογή επιτρέπεται στο Χρήστη για προσωπική χρήση και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η άδεια πρόσβασης δεν επιτρέπει στο Χρήστη να τροποποιήσει μερικώς ή στο σύνολό του το περιεχόμενο της Εφαρμογής. Δεδομένου του προσωπικού χαρακτήρα της άδειας που παραχωρείται στο Χρήστη, ο τελευταίος δεν μπορεί να μεταπωλήσει, να αντιγράψει, να αναπαράξει, να δημοσιεύσει, να χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς ή γενικά να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο την Εφαρμογή και το περιεχόμενο που βρίσκεται αναρτημένο σε αυτήν (ενδεικτικά κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες κοκ). Σε αντίθετη περίπτωση, ο Χρήστης θα αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί αυτή από την παραπάνω αιτία.

 

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

7.1. Οι παρόντες όροι αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της Edenred και του Χρήστη σχετικά με την πρόσβαση στην Εφαρμογή και τη χρήση της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου αντικαθιστούν οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες προφορικές ή γραπτές συνεννοήσεις ή συμφωνίες μεταξύ της Edenred και του Χρήστη.

7.2. Η τυχόν μη ενάσκηση ή μη έγκαιρη ενάσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη των δικαιωμάτων τους δυνάμει των παρόντων όρων, μία φορά ή κατ’ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν ενέχει παραίτησή τους από αυτά.

7.3. Σε περίπτωση ακυρότητας όρου ή όρων δε θίγεται το κύρος και η ισχύς του συνόλου της σύμβασης.

7.4. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με αυτούς επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. INTRODUCTION

1.1. The SA under the name of Vouchers Services SA located at 33, Galatsi str & Markora, Athens (hereinafter referred to as "Edenred") is entitled to an application (hereafter "Application") through which the user can check the balance andall transactions of Ticket Restaurant®, Ticket Compliments®, Spendeo® and MyBenefits® cards, as well as search for cafeterias, restaurants, retail stores and fuel stations within the Greek territory with which Edenred is affiliated and can use the Ticket Restaurant® vouchers & card, the Ticket Compliments® vouchers and the Ticket Car® vouchers (hereinafter referred to as "Solutions"). The use of MyEdenred Application is free of charge and is made by "smart" smart phones.

1.2. If you decide to use the Application and Service described below, you declare that you expressly and unconditionally accept these terms. Edenred is entitled to unilaterally modify these Terms of Use at any time and without prior notice, which will always be published in their current version on MyEdenred application.

Additionally, you accept Edenred’s Privacy Policy as stated here: https://www.edenred.gr/el-GR/Special-Pages/Terms-of-use.

1.3. In order to use the Application and the Service, you must be at least 18 years of age and have full legal capacity. Edenred assumes no responsibility for the use of the Application by users who do not have the above characteristics.

 

2. THE APPLICATION

2.1. The Application is available exclusively via Apple Store, Google Play and Huawei App Gallery, and a compatible device connected to INTERNET is required for installation and use. The Application User and the Service User bear the cost of connecting the device to INTERNET and the associated responsibility for the quality of the connection.

2.2. Edenred is entitled, in its sole discretion, to change the businesses that are displayed through the Application, remove some of them and / or add new ones.

 

3. THE SERVICE

3.1. Account creation

3.1.1. To access the Application and use of Service, the visitor must register as a member by creating an account (hereafter referred to as the "Account"). Registration is done directly in the Application. Once registered in the Application, the visitor is considered a registered user (hereinafter referred to as the "User").

3.1.2. The User must set a special password in the Application. The User remains solely responsible for the loss of the code. The User is solely responsible for any action taken through his / her Account. In the event of password loss or unauthorized use of the account by a third party, the User must immediately set a new password through the MyEdenred Application, following the procedure. Until the new password is created, Edenred legally considers that any move is made by the Registered User's Account as performed by him and hence bears no responsibility.

3.1.3. The User is not entitled to have more than one Account in the Application. Edenred reserves the right to suspend or disable the User Account and access it to the Application if he/she creates more than one Account.

3.1.4. By creating the Account and registering in the Application, the User declares and warrants that all information provided is correct, accurate and true. In the event of inaccurate or false information from the User, Edenred bears no responsibility. However, if Edenred finds any inaccuracy, Edenred is entitled to disable this account.

3.1.5. The User is entitled at any time to delete his / her Account in the Application via the "More" section and, in particular, his / her Profile

3.1.6. Edenred is entitled at any time, if it finds a violation of these terms by the User, to delete its Account.

3.1.7. The User is not permitted to use the Application and the Service for purposes other than those described in these Terms of Use.

 

4. WARRANTIES - LIMITATION OF LIABILITY

4.1. The owners of Edenred affiliated stores (hereinafter referred to as the "Providers") have the sole responsibility of the products and services provided to Users and Edenred has no responsibility whatsoever.

4.2. Edenred does not own, sell, resell, provide, rent, lease, manage and / or control the products and services provided by the Providers. The purpose of the Application is to facilitate communication between Providers and visitors for the use of Edenred Solutions in them.

4.3. Edenred does not control and warrant the condition, cleanliness and quality of the services and products offered by the Providers. In the event that the User has any claim whatsoever on the condition and use of the above, he must address only to the individual Provider, while Edenred assumes no liability for any User compensation.

4.4. The Provider and not Edenred is solely responsible for the proper provision of the Services. In the event that the User has any claim due to the inappropriate provision of these Services, he / she must raise it with the Provider exclusively.

4.5. It is stated that the Application and the Service are provided by Edenred to the User “AS IS”. Edenred has no warranty, written, oral or otherwise, to the User or to any third party that these will be suitable for serving their purposes or needs or that their operation will be without problems or interruptions or that they will not contain errors or other technical problems.

4.6. Although Edenred will make every effort to ensure the smooth and uninterrupted operation of the User's Application and access to it and the Service, Edenred is not responsible if, for any reason, including any negligence, the Application is temporarily disabled due to technical or other problems beyond its control. In any case, Edenred will make every effort to immediately restore its Application.

4.7. Edenred is entitled from time to time to suspend the operation of the Application for technical inspection and maintenance.

 

5. PERSONAL DATA

5.1 Personal Data Protection: The personal data processing process is conducted in a way that ensures the protection of personal data in accordance with the provisions of Regulation (EU) 679/2016 (GDPR). Edenred uses the appropriate technical and organizational security measures and follows the necessary rules for the protection of personal data from any unauthorized access, misuse, alteration, forbidden dissemination, disclosure, loss or accidental / unlawful destruction and any other form of unlawful processing. Edenred collects personal data of the User that the User has declared to Edenred via the Application and through the Internet communication, namely the following: name, surname, e-mail. Edenred collects and processes the personal data of the User solely for the above mentioned purposes and maintains the personal data for as long as the contractual relationship is in force. Furthermore, under “My Profile” section, Users can choose whether they wish to declare their phone number, birthdate, home/ work address and if and how they wish to get informed for new services, products and promotional activities (deals, contests etc) that Edenred develops for the best service of the Users, via email, phone (call, text), in-app communication. In addition, and If previous consent has been given, data like addresses can be used for targeted updates regarding area offers for Edenred users. Furthermore, the personal data of the Users may be used for market evaluation and analysis, for lotteries and tenders, for the performance of contractual obligations of Edenred with third parties.

5.2 User Rights: The User is informed that he / she has the right to be informed that he / she may request access to his / her personal data communicated to the Program Manager (access right), request the correction and / or deletion of his or her Personal Data (right to rectification, right to be forgotten), the right to limit processing, while the User may also request the transmission of his data from Edenred to another data controller (right to portability), opposition right and the right to human intervention, by sending an application to Edenred or via the following link. In the event of the exercise of any of the aforementioned rights of the User, Edenred will take every possible action to satisfy the request within one (1) month of its submission and identification, informing the User in writing of the satisfaction of the request or the reasons which impede the exercise of the right in question, and / or the satisfaction of one or more of the above-mentioned rights, in accordance with the General Data Protection Regulation. Every subject has a right of complaint to the Personal Data Protection Authority (www.dpa.gr).

5.3 Transmission to Third Parties: User's personal data may be transmitted for processing to third parties in order to complete the provision of the service described in these Terms and Conditions. In addition, User's personal data is transferred to Edenred SA, located in France (166-180 BOULEVARD GABRIEL PERI MALAKOFF CEDEX), in order to complete the provision of the service. These parties take the same steps as Edenred to protect the user's personal data, process the User's data only in the context of Edenred's explicit and written instruction and act on behalf of the latter. In any other case where the transfer of the user's personal data to third parties for any other processing purpose is required, the User will be informed before the relevant transfer. Edenred takes care of and controls its affiliates to take the same measures of protection of users' personal data as Edenred receives in the relevant processing, which can only be implemented under Edenred's explicit and written mandate.

5.4 The products and services provided in these Terms and Conditions of Use are not intended for minors. The User must be over 18 years of age and have read and fully understand these Terms and Conditions of Use. By accepting them, the User expressly agrees to Edenred's processing of personal data concerning him / her.

5.5 Edenred will use its best endeavors to ensure that the information and content of the Site is complete, correct and adequate, but does not warrant or warrant the existence of such information. Therefore, the Program Administrator assumes no responsibility for any damages suffered by the User in connection with the use of this Web Site.

 

6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

6.1. All intellectual property rights in the Application and its content, the software, the Service and Edenred's trademarks belong exclusively to the latter. No transfer of these rights by Edenred to the User occurs in these Terms. Edenred provides the User with a non-exclusive, non-transferable, limited-term license to use its software to access the Application and use of the Service. The User is expressly prohibited from selling, transferring, copying, further licensing, decompressing the software and source code or exploiting the Software, the Application, and the Service in any manner other than that described in this agreement.

6.2. Access to the Application is permitted to the User for personal use only and in accordance with these terms. Access permission does not allow the User to modify part or all of the content of the Application. Given the personal nature of the license granted to the User, the latter may not resell, copy, reproduce, publish, use for commercial purposes or otherwise exploit in any way the Application and the content posted to it ( indicative texts, videos, photos, etc.). Otherwise, the User will indemnify the Company for any damage it may suffer from the above cause.

 

7. GENERAL TERMS

7.1. These terms constitute the full and exclusive agreement between Edenred and the User regarding access to the Application and use of the Service and therefore supersede any and all prior oral or written agreements or agreements between Edenred and the User.

7.2. Any non-exercise or non-timely exercise by the parties of their rights under these terms, once or repeatedly, shall in no case result in their resignation from them.

7.3. In the event of invalidation of a term or terms, the validity and validity of the entire contract shall not be affected.

7.4. These terms are governed by Greek law. Any dispute arising from or in connection therewith is settled by the Courts of Athens.